(1)
Trương , T. P. T.; Lê , V. P.; Nguyễn , Q. T. D.; Lê , Q. K.; Huỳnh , P. H.; Võ , T. T. H. VAI TRÒ CỦA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH MẠCH MÁU TRONG CHẨN ĐOÁN HẸP TẮC ĐỘNG MẠCH NỘI SỌ Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ DO THIẾU MÁU NÃO CẤP. vjrnm 2022, 35-40.