(1)
Trần , T. L.; Lê , T. M.; Nguyễn , T. T. T.; Phạm , M. T. GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐIỂM EU-TIRADS 2017 VÀ ACR-TIRADS 2017 TRONG ĐÁNH GIÁ NHÂN TUYẾN GIÁP. vjrnm 2022, 48-53.