(1)
Nguyễn T. T.; Nguyễn T. N. A.; Nguyễn , T. T. N.; Phạm M. T. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ GIÁ TRỊ SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN HẠCH CỔ ÁC TÍNH. vjrnm 2022, 68-75.