(1)
Trần V. G.; Nguyễn X. H.; Phan , H. G.; Lê , V. K.; Phạm , M. T. NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TĂNG SẢN LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT THỂ LỒI VÀO BÀNG QUANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP NÚT MẠCH. vjrnm 2022, 81-86.