(1)
Đặng . N. H.; Phạm M. T.; Trịnh H. C.; Lê , . V. K.; Vũ . Đăng L. KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU NÚT THÔNG ĐỘNG TĨNH MẠCH CỬA TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN. vjrnm 2022, 97-103.