(1)
Nguyen, N. C.; Lê, T. L.; Đoàn, T. L. CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TRÀN DỊCH DƯỠNG CHẤP MÀNG PHỔI KHÔNG DO CHẤN THƯƠNG. vjrnm 2022, 50-56.