(1)
Nguyễn, T. L.; Võ, V. K.; Trần, T. P.; Huỳnh Nguyễn, T. N. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG XƯƠNG TRÊN KẾT QUẢ XẠ HÌNH Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN IIB – IVB TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2020 – 2021. vjrnm 2023, 46-51.