(1)
Thắng, . L. X.; Lưu, . N. K. .; Đàn, N. V. .; Dũng, . N. V. .; Thùy Linh, . T. T. .; Vân Anh, N. T. . BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ VAI TRÒ CỦA 18FDG-PET/CT TRONG CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG TRƯỚC ĐIỀU TRỊ. vjrnm 2022, 17-23.