(1)
Nguyen, Y.; Lê, V. K.; Nguyễn , T. T. T.; Nguyễn, T. K.; Đoàn, T. K. O.; Vũ, Đăng L. NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỐT SÓNG CAO TẦN TRONG MỔ . vjrnm 2023, 14-22.