(1)
Vũ, T. H.; Phạm, . M. T.; Lê , V. K.; Trịnh, . H. C. GIÁ TRỊ CỘNG HƯỞNG TỪ XÓA NỀN 3.0 TESLA ĐÁNH GIÁ TĂNG SINH MẠCH Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN SAU TACE . vjrnm 2023, 4-12.