(1)
Vũ , . Q. T.; Nguyễn, . Q. D.; Nguyễn , T. L.; Tăng, . T. M. T. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHỌC HÚT MÁU TỤ NỘI SỌ TRÊN LỀU TỰ PHÁT DƯỚI ĐỊNH VỊ KHÔNG KHUNG VÀ CẮT LỚP VI TÍNH . vjrnm 2023, 13-19.