(1)
Bùi , T. T. T.; Nguyễn , X. T.; Đỗ , V. C. N.; Lê, . B. H. P. THOÁT VỊ NỘI SAU MỔ CẮT ĐOẠN DẠ DÀY: BÁO CÁO 2 TRƯỜNG HỢP VÀ TỔNG QUAN Y VĂN . vjrnm 2023, 62-69.