(1)
Nguyễn , T. N.; Nguyễn , T. T.; Trần , B. K.; Nguyễn , V. S.; Lê, . X. C. UNG THƯ PHỔI DI CĂN ĐẠI TRÀNG: BÁO CÁO CA BỆNH VÀ ĐỐI CHIẾU Y VĂN . vjrnm 2023, 78-83.