(1)
Tống, . D. H.; Nguyễn , L. T. T.; Nguyễn , N. V. TỰ TỐNG XUẤT DỊ VẬT (ĐINH SẮT NHỌN) TỪ PHẾ QUẢN THÙY GIỮA BÊN PHẢI BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP HIẾM GẶP . vjrnm 2023, 84-87.