(1)
Ngô, . T. N. M.; Nguyễn , T. T. H.; Trần , Đức H.; Trịnh , H. C.; Lê , V. K. BÁO CÁO CA LÂM SÀNG: TĂNG SẢN THỂ NỐT KHU TRÚ GAN SAU HÓA CHẤT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DẠ DÀY. vjrnm 2023, 88-92.