(1)
Nguyễn, . N. T. A.; Nguyễn, . Q. D. BÁO CÁO CA BỆNH: SINH THIẾT U PHỔI DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM . vjrnm 2023, 93-97.