(1)
PHẠM, T. L.; Đào , T. M.; Cao , V. K.; Phạm , V. H.; Vũ , V. B. GIÁ TRỊ CỦA PET/CT TRONG CHẨN ĐOÁN TỔN THƯƠNG NGUYÊN PHÁT Ở BỆNH NHÂN CARCINOMA DI CĂN HẠCH CỔ CHƯA RÕ NGUYÊN PHÁT. vjrnm 2024, 78-83.