(1)
Trần , D. K. V.; Võ , T. Đức; Phạm, . N. M. T.; Đặng , Q. V.; Nguyễn , H. B. NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU KẾT QUẢ CHỤP VÀ NÚT MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ CHẢY MÁU TIÊU HÓA DƯỚI. vjrnm 2023, 4-9.