(1)
Nguyễn , T. M. T.; Nguyễn , T. T. L.; Phạm , V. M. P. TƯƠNG QUAN GIỮA ĐƠN VỊ HOUNSFIELD Ở CỘT SỐNG THẮT LƯNG VÀ MẬT ĐỘ XƯƠNG ĐO BẰNG DEXA Ở NGƯỜI VIỆT NAM . vjrnm 2023, 19-24.