(1)
Ngô, . Đức Y.; Vũ , . Đăng L.; Đàm , T. T.; Nguyễn, . C. T. NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA CHUỖI XUNG TƯỚI MÁU VÀ CHUỖI XUNG PHỔ TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ 3 TESLA CHẨN ĐOÁN PHÂN BẬC U THẦN KINH ĐỆM . vjrnm 2023, 47-55.