1.
Đổ NC, Nguyễn V Đằng, Nguyễn TXM, Nguyễn HT, Đoàn DT, Nguyễn H Ẩn, Phạm QTT, Nguyễn TNN. GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM DUPLEX TRONG CHẨN ĐOÁN HẸP ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG ĐOẠN NGOÀI SỌ Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO. vjrnm. 2024;(54):60-70. doi:10.55046/vjrnm.54.1024.2024