1.
NGUYỄN ĐẠI HL, Nguyễn HTT, Nguyễn TT. GIÁ TRỊ CẮT LỚP VI TÍNH TRONG KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG MẠCH MẠC TREO TRÀNG TRÊN Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH. vjrnm. 2024;(54):32-39. doi:10.55046/vjrnm.54.1042.2024