1.
Võ TMN, Phạm NH, Nguyễn VP, Đỗ HTA, Phạm VMP, Hồ HP, Vũ KK, Huỳnh QH. Bước đầu khảo sát vai trò cộng hưởng từ cột sống thắt lưng tư thế đứng ở bệnh nhân đau thắt lưng. vjrnm. 2024;(54):4-12. doi:10.55046/vjrnm.54.1043.2024