1.
Nguyễn Đoàn DQ, Đỗ TTT, Trần TMT, Lê MT, Lê NGH. Vai trò của chụp cắt lớp vi tính trong đánh giá độ nặng ở bệnh nhân thuyên tắc phổi cấp. vjrnm. 2023;(54):71-77. doi:10.55046/vjrnm.54.1102.2024