1.
Nguyễn Đại HL, Nguyễn HTT, Nguyễn TT. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG MẠCH MẠC TREO TRÀNG TRÊN Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH BẰNG CẮT LỚP VI TÍNH . vjrnm. 2024;(54):32-39. doi:10.55046/vjrnm.54.1134.2024