1.
Đỗ NC, Nguyễn V Đằng, Nguyễn TXM, Nguyễn HT, Đoàn DT, Nguyễn H Ẩn, Phạm QTT, Nguyễn TNN. GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM DUPLEX TRONG CHẨN ĐOÁN HẸP ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG ĐOẠN NGOÀI SỌ Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO . vjrnm. 2024;(54):60-70. doi:10.55046/vjrnm.54.1138.2024