1.
Nguyễn Đoàn DQ, Đỗ TTT, Trần TMT, Lê MT, Lê NGH. VAI TRÒ CỦA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH TRONG ĐÁNH GIÁ ĐỘ NẶNG Ở BỆNH NHÂN THUYÊN TẮC PHỔI CẤP . vjrnm. 2024;(54):71-77. doi:10.55046/vjrnm.54.1139.2024