1.
Huỳnh QK. AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ CỦA ĐỐT NHÂN GIÁP LỚN LÀNH TÍNH BẰNG VI SÓNG (MWA). vjrnm. 2022;(47):34-42. doi:10.55046/vjrnm.47.128.2022