1.
Nguyễn XH, Lê VK, Nguyễn DT, Hoàng NT, Nguyễn HT. Báo cáo ca lâm sàng : Phối hợp chẹn bóng động mạch chậu trong và nút động mạch tử cung dự phòng xuất huyết ở sản phụ mắc rau cài răng lược kết hợp rau tiền đạo. vjrnm. 2022;(47):65-70. doi:10.55046/vjrnm.47.134.2022