1.
Nguyễn XH, Hoàng Đức T, Nguyễn DT, Lê VK, Nguyễn TBN. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ TĂNG SẢN LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT CÓ BÍ TIỂU CẤP BẰNG PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP NÚT MẠCH. vjrnm. 2022;(47):21-33. doi:10.55046/vjrnm.47.135.2022