1.
Nguyễn TNM, Nguyễn XH, Lưu HN, Nguyễn TH, Lại TH, Nguyễn TT, Nguyễn TTT, Nguyễn MT, Phạm TL, Quách TH. BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CỦA KỸ THUẬT SINH THIẾT HÚT CHÂN KHÔNG TRONG CHẨN ĐOÁN CÁC TỔN THƯƠNG VI VÔI HÓA Ở VÚ. vjrnm. 2022;(39):29-34. doi:10.55046/vjrnm.39.186.2020