1.
Trương TPT, Lê VP, Nguyễn QTD, Lê QK, Huỳnh PH, Võ TTH. VAI TRÒ CỦA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH MẠCH MÁU TRONG CHẨN ĐOÁN HẸP TẮC ĐỘNG MẠCH NỘI SỌ Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ DO THIẾU MÁU NÃO CẤP. vjrnm. 2022;(39):35-40. doi:10.55046/vjrnm.39.192.2020