1.
Trần TL, Lê TM, Nguyễn TTT, Phạm MT. GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐIỂM EU-TIRADS 2017 VÀ ACR-TIRADS 2017 TRONG ĐÁNH GIÁ NHÂN TUYẾN GIÁP. vjrnm. 2022;(39):48-53. doi:10.55046/vjrnm.39.201.2020