1.
Nguyễn TT, Nguyễn TNA, Nguyễn TTN, Phạm MT. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ GIÁ TRỊ SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN HẠCH CỔ ÁC TÍNH. vjrnm. 2022;(39):68-75. doi:10.55046/vjrnm.39.211.2020