1.
Trần VG, Nguyễn XH, Phan HG, Lê VK, Phạm MT. NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TĂNG SẢN LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT THỂ LỒI VÀO BÀNG QUANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP NÚT MẠCH. vjrnm. 2022;(39):81-86. doi:10.55046/vjrnm.39.214.2020