1.
Đặng NH, Phạm MT, Trịnh HC, Lê VK, Vũ Đăng L. KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU NÚT THÔNG ĐỘNG TĨNH MẠCH CỬA TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN. vjrnm. 2022;(39):97-103. doi:10.55046/vjrnm.39.215.2020