1.
Nguyen NC, Lê TL, Đoàn TL. CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TRÀN DỊCH DƯỠNG CHẤP MÀNG PHỔI KHÔNG DO CHẤN THƯƠNG. vjrnm. 2022;(47):50-56. doi:10.55046/vjrnm.47.286.2022