1.
Nguyễn PBQ, Nguyễn QT, Nguyễn Đắc H Ân. CẬP NHẬN VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM ĐÀN HỒI TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT. vjrnm. 2022;(47):71-82. doi:10.55046/vjrnm.47.543.2022