1.
Nguyen Y, Lê VK, Nguyễn TTT, Nguyễn TK, Đoàn TKO, Vũ Đăng L. NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỐT SÓNG CAO TẦN TRONG MỔ . vjrnm. 2023;(50):14-22. doi:10.55046/vjrnm.50.705.2023