1.
Nguyễn VN, Nguyễn TCT, Trần VS. TÍNH TOÁN CHE CHẮN CHO PHÒNG XẠ TRỊ GAMMA DÙNG PHẦN MỀM MONTE CARLO CODE EGSnrc. vjrnm. 2023;(50):52-60. doi:10.55046/vjrnm.50.739.2023