1.
Vũ TH, Phạm MT, Lê VK, Trịnh HC. GIÁ TRỊ CỘNG HƯỞNG TỪ XÓA NỀN 3.0 TESLA ĐÁNH GIÁ TĂNG SINH MẠCH Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN SAU TACE . vjrnm. 2023;(51):4-12. doi:10.55046/vjrnm.51.915.2023