1.
Vũ QT, Nguyễn QD, Nguyễn TL, Tăng TMT. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHỌC HÚT MÁU TỤ NỘI SỌ TRÊN LỀU TỰ PHÁT DƯỚI ĐỊNH VỊ KHÔNG KHUNG VÀ CẮT LỚP VI TÍNH . vjrnm. 2023;(51):13-19. doi:10.55046/vjrnm.51.916.2023