1.
Bùi TN, Nguyễn DH. NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA CẮT LỚP VI TÍNH 256 DÃY TRONG ĐÁNH GIÁ GIẢI PHẪU MẠCH MÁU THẬN ĐOẠN NGOÀI THẬN Ở NGƯỜI SỐNG HIẾN THẬN . vjrnm. 2023;(51):20-25. doi:10.55046/vjrnm.51.917.2023