1.
Hoàng Đức T, Nguyễn XH, Nguyễn TBN. ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH SIÊU ÂM, CỘNG HƯỞNG TỪ VÀ CHỤP MẠCH SỐ HOÁ XOÁ NỀN CỦA MỘT SỐ BỆNH NHÂN TĂNG SẢN LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT . vjrnm. 2023;(51):46-53. doi:10.55046/vjrnm.51.922.2023