1.
Bùi TTT, Nguyễn XT, Đỗ VCN, Lê BHP. THOÁT VỊ NỘI SAU MỔ CẮT ĐOẠN DẠ DÀY: BÁO CÁO 2 TRƯỜNG HỢP VÀ TỔNG QUAN Y VĂN . vjrnm. 2023;(51):62-69. doi:10.55046/vjrnm.51.925.2023