1.
Nguyễn TN, Nguyễn TT, Trần BK, Nguyễn VS, Lê XC. UNG THƯ PHỔI DI CĂN ĐẠI TRÀNG: BÁO CÁO CA BỆNH VÀ ĐỐI CHIẾU Y VĂN . vjrnm. 2023;(51):78-83. Truy cập Tháng Mười 3, 2023. https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/928