1.
Tống DH, Nguyễn LTT, Nguyễn NV. TỰ TỐNG XUẤT DỊ VẬT (ĐINH SẮT NHỌN) TỪ PHẾ QUẢN THÙY GIỮA BÊN PHẢI BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP HIẾM GẶP . vjrnm. 2023;(51):84-87. doi:10.55046/vjrnm.51.929.2023