1.
Ngô TNM, Nguyễn TTH, Trần Đức H, Trịnh HC, Lê VK. BÁO CÁO CA LÂM SÀNG: TĂNG SẢN THỂ NỐT KHU TRÚ GAN SAU HÓA CHẤT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DẠ DÀY. vjrnm. 2023;(51):88-92. doi:10.55046/vjrnm.51.930.2023