1.
Nguyễn NTA, Nguyễn QD. BÁO CÁO CA BỆNH: SINH THIẾT U PHỔI DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM . vjrnm. 2023;(51):93-97. doi:10.55046/vjrnm.51.931.2023