1.
PHẠM TL, Đào TM, Cao VK, Phạm VH, Vũ VB. GIÁ TRỊ CỦA PET/CT TRONG CHẨN ĐOÁN TỔN THƯƠNG NGUYÊN PHÁT Ở BỆNH NHÂN CARCINOMA DI CĂN HẠCH CỔ CHƯA RÕ NGUYÊN PHÁT. vjrnm. 2024;(54):78-83. doi:10.55046/vjrnm.54.936.2024